20.06.13

Соопштение !

Здружението на автори на музичи дела од Република Македонија - ШПАТО, ги повикува своите членови да партиципираат со свои објавени дела кои по извршената концепциска селекција ќе бидат поместени на CD " РИЗНИЦА 6 " како продолжение на антологискиот серијал. Секој автор може до здружението да достави најмногу 3(три) дела,  на кои тој се среќава како автор.

Делата може да се испратат по пошта или во електронска форма.По пошта се испраќаат на адресата на здружението ул. Градиште бр.14 на кат локал.116, или на П.Фах 429 , а преку електронска форма на shpato@shpato.mk ( во MP3 формат).

Крајниот термин за испраќање на делата е 1-ви Август 2013 година.

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879