18.11.10

 Повик до авторите, членови на ЗАМД ШПАТО

Почитувани, Со оглед на тоа дека Министерството за култура во текот на септември оваа година префрли дел од средствата предвидени за “Нарачка на 10 нови музички песни и стихови во духот на македонската традиција” кои по изборот од страна на стручна тричлена комисија составена од членови на здружението ШПАТО, планираме да бидат за прв пат јавно изведени во текот на 2012 година во организација на здружението (откако ќе бидат обезбедени соодветни стретсва) Ве повикуваме доколку сте заинтересирани најдоцна до 15.12.2010 година да се пријавите преку пополлнување на следнава пријава на нашата e-mail адреса shpato@shpato.mk, по што на Вашиот e-mail ќе бидете известени како ќе ги доставите до здружението ШПАТО предметните материјали.

 

 Со Почит, Александар Ристовски - Принц Претседател на ШПАТО

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879