05.04.14

                                                                         П О К А Н А

                                          ДО ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ШПАТО

Согласно Статутот се покануваат членовите на Здружението на

                                                                                                ИЗБОРНО СОБРАНИЕ

Изборното собрание ќе се одржи на ден 26 април 2014 година со почеток во 11 часот,до просториите на здружението во комплексот Капан- ан( Пивница Ан) , на улица Градиште бр.14 1000 Скопје.  

Скопје, 05.04.2014                                                                Претседател на ШПАТО

                                                                                                Александар Ристовски

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879