се наоѓате во:  Органи

ОРГАНИ

Собрание : Го сочинуваат сите редовни членови

Извршен одбор:

1. Александар Ристевсеки - претседател на Здружението

2. Калиопи Букле - член на управниот одбор

3. Мичо Атанасиу - член на управниот одбор

4. Зоран Рудан - член на управниот одбор

5. Ристо Апосолов - член на управниот одбор

6. Слободан Ивановиќ - член на управниот одбор

7. Дарко Димитров - член на управниот одбор

8. Влатко Георгиев - член на управниот одбор

9. Славе Димитров - член на управниот одбор

Претседател на Здружението:

Александар Ристовски , e-mail: aleksandar.ristovski@shpato.mk

Надзорен одбор:

1.Филип Јаневски.

2.Јован Јованов

3.Оливер Димитров

 

Здружение на автори на музички дела на Република Македонија - ШПАТО
Author's music work Society of Republic of Macedonia - SPATO
Скопје, ул.Градиште бр.14 (локал 116, на кат), тел. 070401232 e-mail: shpato@shpato.mk

ж.с. 200001030821126 Стопанска банка АД - Скопје Д.Б. 4030004513879